Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

7/1/2011 - 12:00 AM
Ngày 01/7/2011, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Giám đốc Nhà máy In bản đồ giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
          Ngày 01/7/2011, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Giám đốc Nhà máy In bản đồ giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
          Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 05/7/2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Minh Hải.
Cuộc họp có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Giang Đức Chung, Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ban giám đốc và toàn thể cán bộ chủ chốt Công ty.
Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới nằm trong chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Sign up for the newsletter Register