Năm 2017

4/6/2018 - 12:00 AM
Báo cáo tài chính năm 2017
 
                 Bao gồm:
                           1. Bảng cân đối kế toán sau kiểm toán
                           2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau kiểm toán
                           3.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 
                           4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
                           5.Thuyết minh báo cáo tài chính 
                           6. Báo cáo tiền lương

                               6.1 Báo cáo chế độ tiền lương,thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp 
                               6.2 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của người quản lý
 

                          Hà Nội, tháng 04 năm 2018

Tin tức khác

Đăng ký nhận bản tin Register