Năm 2018

4/4/2019 - 12:00 AM
Báo cáo tài chính năm 2018
 
                 Bao gồm:
                           1. Bảng cân đối kế toán
                           2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
                           3. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản 
                           4. Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
                           5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
                           
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
                           7.Thuyết minh báo cáo Tài chính                          
 

                          Hà Nội, tháng 04 năm 2019

Tin tức khác

Đăng ký nhận bản tin Register