Phát động phong trào thi đua yêu nước

12/8/2020 - 12:00 AM
Tiếp nối phát huy những kết quả đạt được với tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Càng khó khăn, thì càng phải thi đua” tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV của Bộ Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” trong giai đoạn 2020 – 2025.
      Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020 – 2025 với những nội dung như sau:
      Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, CHỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Nâng cao vai trò trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc NXB trong công tác quản lý điều hành; chú trọng sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc NXB trong xử lý công việc cũng như việc tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.
      Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;…bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực tùy vào điều kiện thực tế của các phòng, đơn vị.
      Xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao; đổi mới, tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, khơi thông mọi quyền lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo và phát triển. Ưu tiên xây dựng và phát động các phong trào ngắn hạn, chuyên đề nhằm phát huy trách nhiệm, đổi mới, sáng tạp trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn; hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của NXB nói riêng và toàn ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung.
      Đổi mới, tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, các nhân tố mới. Xem trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
      Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, truyền thống yêu nước sức mạnh đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn sắp tới của cơ quan, đơn vị để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đăng ký nhận bản tin Register