Bản đồ Hành chính  
Tìm kiếm:  

- Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 01 mặt, tỷ lệ 1 : 1 750 000.
            - Kích thước (80x110) cm.
            - Năm xuất bản: 2007.

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ.