Tập huấn An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

8/18/2022 - 12:00 AM
Ngày 18/08/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV theo quy định của pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động.
Tại lớp tập huấn, CBCNV NXB được tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng của Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 
Sign up for the newsletter Register