THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

3/15/2024 - 12:00 AM
Nhà máy In Bản đồ được Nhà Xuất Bản Tài Nguyên, Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam chấp thuận cho thanh lý 01 xe tải Suzuki, biển số 29T-0266, tải trọng 600 kg, sản xuất năm 2003.
Nhà máy In Bản đồ xin được thông báo rộng rãi để mọi người được biết. Ai có nhu cầu mua tài sản thanh lý trên có thể liên hệ với Ban Giám đốc Nhà máy In Bản đồ hoặc trực tiếp đồng chí Phó giám đốc phụ trách Nguyễn Quốc Huy – số điện thoại 0912 485 499 để được giải đáp và hướng dẫn làm thủ tục mua.
Nhà máy In Bản đồ sẽ báo Nhà Xuất Bản Tài Nguyên, Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam quyết định thanh lý khi có từ 2 bản chào giá trở lên.
 Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu NM
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC HUY
GIÁM ĐỐC

  VŨ THỊ NGA
Sign up for the newsletter Register