Năm 2022

8/23/2022 - 12:00 AM
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2022 (Sau kiểm toán)
   Bao gồm:
  1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
  2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022
                          Hà Nội, tháng 08 năm 2022
Đăng ký nhận bản tin Register