043 835 5958
1. Mẫu đăng ký đề tài xuất bản 2016 (Click vào đây để tải về)


2. Bản mẫu trình bày bìa sách (Click vào đây để tải về)


3. Bản mẫu hợp đồng in ấn (Click vào đây để tải về)


4. Bản mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm tài liệu 
    Hợp đồng sử dụng tác phẩm 
(Click vào đây để tải về)
    
Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm tài liệu (Click vào đây để tải về)


5. Bản mẫu Hợp đồng Liên kết xuất bản 
    Hợp đồng Liên kết xuất bản ​
(Click vào đây để tải về)
   
Biên bản thanh lý hợp đồng (Click vào đây để tải về)


6. Bản mẫu Cinhe 
    Mẫu Cinhe bản đồ Tiếng Anh (Click vào đây để tải về)
    Mẫu Cinhe bản đồ Tiếng Việt (Click vào đây để tải về)
    Mẫu Cinhe sách Tiếng Anh (Click vào đây để tải về)
    Mẫu Cinhe sách Tiếng Việt (Click vào đây để tải về)


7. Bản mẫu đơn đề nghị cấp quyết định xuất bản
    Mẫu đơn đề nghị cấp quyết định xuất bản bản đồ (Click vào đây để tải về)
    Mẫu đơn đề nghị cấp quyết định xuất bản sách (Click vào đây để tải về)
Đăng ký nhận bản tin Register