043 835 5958
Quy trình cấp phép xuất bản
         Bước 1: Nhà xuất bản tiếp nhận đơn đăng ký đề tài xuất bản từ đối tác liên kết (là các tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của Luật xuất bản 2012);
         Bước 2: Nhà xuất bản lập công văn đăng ký đề tài xuất bản với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Cục Xuất bản, In và Phát hành thẩm tra nội dung đề tài và xác nhận đăng kí xuất bản trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn);
         Bước 3: Nhà xuất bản tiếp nhận đơn đề nghị cấp Quyết định xuất bản kèm 02 bộ Bản thảo và Hợp đồng sử dụng tác phẩm (hoặc giấy chấp nhận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản);
         Bước 4: Nhà xuất bản thẩm định nội dung bản thảo theo quy định của Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
         Bước 5: Nhà xuất bản lập hồ sơ xuất bản (khi bản thảo đạt yêu cầu) bao gồm: 01 đơn đề nghị cấp quyết định xuất bản, 02 bộ bản thảo đã được biên tập viên ký duyệt, 01 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (hoặc giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản),  04 bộ Hợp đồng liên kết xuất bản, 05 bộ Hợp đồng in, 02 Quyết định xuất bản;
         Bước 6: Chủ tịch Tổng giám đốc Nhà xuất bản ký Quyết định xuất bản;
         Bước 7: Đối tác liên kết nhận: 01 Quyết định xuất bản + 01 Bản thảo đã được ký duyệt và đóng dấu;
         Bước 8: Đối tác liên kết nộp 15 xuất bản phẩm để lưu chiểu theo quy định;
         Bước 9: Nhà xuất bản nộp 03 xuất bản phẩm để lưu chiểu tại Cục xuất bản, In và Phát hành; nộp 02 xuất bản phẩm lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, lưu chiểu 10 xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản
         Bước 10:  Nhà xuất bản ký Quyết định phát hành xuất bản phẩm.
Đăng ký nhận bản tin Register