043 835 5958
   Đơn vị tiếp nhận và giải quyết các thủ tục xuất bản:
   PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT BẢN
           Điện thoại: 04.38344108 (máy lẻ 410) hoặc 04.38355958
           Email: quanlyxuatban@bando.com.vn
 
Đăng ký nhận bản tin Register