Đảng bộ Bộ TN&MT: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết TƯ 6 và Nghị quyết 02

2/27/2013 - 12:00 AM
Sáng 27/2 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (Khóa XI) và Nghị quyết số 02 – của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự hội nghị. Theo đó, Đảng ủy Bộ tổ chức hai lớp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu: Trụ sở Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục CNTT, Tổng Công ty TN&MT, Trường Đại học TN&MT Hà Nội.

Sáng 27/2 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (Khóa XI) và Nghị quyết số 02 – của BCH Đảng bộ  Khối các cơ quan TƯ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự hội nghị.

Theo đó, Đảng ủy Bộ tổ chức hai lớp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu: Trụ sở Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục CNTT, Tổng Công ty TN&MT, Trường Đại học TN&MT Hà Nội.
 Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (thứ 2 từ trái qua phải) tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI với các nội dung, gồm: Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 49-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013; Kết luận 50-KL/TW về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Kết luận 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và một số nội dung quan trọng khác.

Để thực hiện triển khai các Nghị quyết một cách hiệu quả, Đảng ủy Bộ TN&MT đã xây dựng công tác Kế hoạch số 681 – KH/ĐU (5/2/2013) về tổ chức học tập, quán triển và triển khai thực hiện Nghị Quyết TƯ 6 ; phổ biến Nghị quyết 02.

Theo đó, việc học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02, Đảng úy bộ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ.

Riêng các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bên cạnh việc xác định các nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết trong nhiệm kỳ và dài hạn, tập trung bàn và quyết định những vấn đề đang nổi cộm, có tác động tới tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ sẽ định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở nhất là kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết trong chương trình công tác học nghị quyết của các cấp ủy. Trong năm 2013, tiến hành kiểm tra, đánh giá ít nhất 10% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, báo cáo kết quả giám sát với Đảng ủy Bộ.
 Toàn cảnh Hội nghị

Đăng ký nhận bản tin Register