Đảng ủy Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014

6/18/2014 - 12:00 AM
Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sáng ngày 14/05/2014 Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Đảng bộ NXB, cán bộ chủ chốt và đoàn viên các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sáng ngày 14/05/2014 Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Đảng bộ NXB, cán bộ chủ chốt và đoàn viên các tổ chức đoàn thể.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày các nội dung chuyên đề; tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về từng nội dung: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm:, "chống chủ nghĩa cá nhân", "nói đi đôi với làm". Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc hằng ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp ... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể. Nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trở thành nền nếp của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đăng ký nhận bản tin Register