Nhiệm vụ và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, được quy định tại Điều 5, Quyết định số 919/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  ký ngày 24/5/2010:
 1. Thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành về tài nguyên - môi trường trên phạm vi cả nước và nước ngoài.
 2. Tổng hợp nhu cầu xuất bản bản đồ, sách, tài liệu ngành Tài nguyên - Môi trường và các xuất bản phẩm khác, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch xuất bản; ký quyết định xuất bản theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 3. Xuất bản các loại sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, phổ biến pháp luật, khoa học - kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền về Tài nguyên - Môi trường theo quy định của pháp luật.
 4. Biên tập, xuất bản, in và phát hành hệ thống bản đồ địa hình, địa chính, hành chính, bản đồ nền cơ sở; bản đồ, tập bản đồ, atlas, quả cầu chuyên ngành, chuyên đề trên giấy, CD - rom, mạng internet và trên các phương tiện khác, phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và nâng cao dân trí.
 5. Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp; xây dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình các tỷ lệ, bản đồ địa chính.
 6. Tư vấn, thiết kế các dự án, dự toán và giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ.
 7. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ trong các lĩnh vực: xuất bản, in ấn, phát hành, đo đạc, bản đồ; thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường và phát triển các ứng dụng GIS.
 8. In và phát hành các loại sách, tạp chí, lịch, nhãn bao bì hàng hóa, sản phẩm quảng cáo và các ấn phẩm khác phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
 9. Kinh doanh sản phẩm, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, quảng cáo.
 10. Dịch vụ cho thuê nhà, xưởng, văn phòng, kho bãi.
 11. Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng công nghệ mới trong lĩnh vực in ấn, đo đạc bản đồ.
 12. Thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ ngoài lĩnh vực tài nguyên - môi trường khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Đăng ký nhận bản tin Register