KHAI THÁC TÀI NGUYÊN BIỂN BỀN VỮNG

11/2/2020 - 12:00 AM
Nước ta có đường bờ biển dài 3.260km, vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền.
        Việt Nam có diện tích đường bờ biển dài 3.206km và vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Điều này mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với công tác quản lý tài nguyên nước cũng như tài nguyên sinh vật và phi sinh vật. Đứng trước tình hình đó, để bảo vệ tài nguyên nước và sự đa dạng hệ sinh thái dưới biển, Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân cần xây dựng kinh tế biển xanh trên nền tảng tri thức, sáng tạo và tiềm năng tự nhiên.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
        Để bảo vệ, khai thác tài nguyên biển bền vững, cần tập trung vào một số nội dung chính sau:
  • Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý để khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường phát triển bền vững biển.
  • Hoàn thiện khung thể chế quản lý biển phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.
  • Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng tại các điểm nóng, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm biển.
  • Quản lý phù hợp với hệ sinh thái dưới biển từng vùng.
  • Xây dựng các khu bảo tồn biển.
  • Quản lý dựa vào cộng đồng, mô hình quản lý phù hợp.
  • Chú trọng các giải pháp bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven biển.
  • Tuyên truyền, giáo dục các vấn đề biển đổi khí hậu trong chính sách, quy hoạch và công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển.
        Như vậy, để đảm bảo khai thác tài nguyên biển bền vững cần sự chung tay, góp sức của toàn dân tộc, ý thức của từng người dân trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng.
Đăng ký nhận bản tin Register