Năm 2016

3/18/2017 - 12:00 AM
Báo cáo tài chính năm 2016
 
                 Bao gồm:
                           1. Bảng cân đối kế toán sau kiểm toán
                           2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau kiểm toán
                           3. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản - sau kiểm toán

                           4. Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
                           5.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 
                           6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
                           7.Thuyết minh báo cáo tài chính 
                           
8.1. Báo cáo tiền lương 
                           8.2. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp                          Hà Nội, tháng 03 năm 2017
Đăng ký nhận bản tin Register