Năm 2017

4/6/2018 - 12:00 AM
Báo cáo tài chính năm 2017
 
                 Bao gồm:
                           1. Bảng cân đối kế toán sau kiểm toán
                           2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau kiểm toán
                           3.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản sau kiểm toán
                           4. Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm sau kiểm toán
                           5.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 

                           6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau kiểm toán
                           7. Thuyết minh báo cáo tài chính
                           8. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

 

                          Hà Nội, tháng 04 năm 2018
Đăng ký nhận bản tin Register