Năm 2023

4/1/2023 - 12:00 AM
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2023 
   Bao gồm:
  1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
  2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng năm 2023
                       Hà Nội, tháng 03 năm 2023
Đăng ký nhận bản tin Register