024.38355958
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM
 

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT XUẤT BẢN

Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam ngoài nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Tài nguyên – Môi trường và xã hội, Nhà xuất bản còn thực hiện việc liên kết xuất bản với các cơ sở in và khách hàng có nhu cầu về xuất bản bản đồ chuyên đềm sách, tạp chí, catalogue giới thiệu đơn vị, chuyên đề quảng cáo và văn hóa phẩm,v.v...
Việc liên kết xuất bản được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
Để việc liên kết xuất bản được thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định, đề nghị quý khách hàng thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi có nhu cầu xuất bản, khách hàng liên hệ với Phòng Quản lý xuất bản để trao đổi về đề tài xuất bản. Nếu đề tài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Nhà xuất bản có thể thực hiện liên kết xuất bản với khách hàng.
Nhà xuất bản cung cấp cho khách hàng mẫu Đơn đề nghị cấp Quyết định xuất bản Hợp đồng liên kết xuất bản, Hợp đồng in 3 bên.
2. Khách hàng điền các thông tin về ấn phẩm xuất bản vào Đơn đề nghị cấp Quyết định xuất bản theo mẫu do Nhà xuất bản cung cấp, chuyển cho Phòng Quản lý xuất bản làm thủ tục đăng ký đề tài với Cục Xuất bản, In và Phát hành. Đồng thời chuyển file (hoặc bản in giấy) bản thảo hoàn chỉnh kèm theo mẫu thiết kế bìa sách (in màu) cho Nhà xuất bản để biên tập viên đọc biên tập.
Lưu ý: Các thông tin khi đăng ký xuất bản về tên ấn phẩm, tên tác giả, tên đối tác liên kết xuất bản phải đúng như khi in chính thức. Bìa 1 của xuất bản phẩm dạng sách chỉ thể hiện các thông tin: Tên tác giả, Tên xuất bản phẩm, Tên NXB cấp QĐXB. Bìa 4 thể hiện mã ISBN kèm giá bản (theo mẫu).
3. Sau khi được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đề tài xuất bản, khách hàng sửa chữa và hoàn thiện bản thảo theo yêu cầu của biên tập viên, in lại toàn bộ bản thảo hoàn chỉnh, kèm theo mẫu bìa nếu có, ký đóng dấu xác nhận của khách hàng vào bản thảo để Nhà xuất bản lưu giữ.
4. Khách hàng điền thông tin (bên A) vào Hợp đồng liên kết xuất bản, điền thông tin về cơ sở in, giá in vào Hợp đồng In 3 bên, gửi Nhà xuất bản (kèm theo hồ sơ về bản quyền tác giả (nếu có)). Trường hợp khách hàng là cơ sở in trực tiếp liên kết với Nhà xuất bản, chỉ cần ký Hợp đồng liên kết 2 bên và chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.
5. Sau khi khách hàng đã sửa hết lỗi trên bản thảo (nếu có), Nhà xuất bản sẽ lập hồ sơ ký Quyết định xuất bản cho khách hàng.
6. Ngay sau khi in xong, khách hàng nộp về Nhà xuất bản số xuất bản phẩm theo quy định đã ghi trong hợp đồng liên kết xuất bản để Nhà xuất bản nộp lưu chiểu.
7. Nếu ấn phẩm đủ điều kiện phát hành, sau 10 ngày nộp lưu chiểu, Nhà xuất bản cấp Quyết định phát hành xuất bản phẩm để khách hàng phát hành.
Lưu ý: Khách hàng chỉ được phát hành xuất bản phẩm sau khi có Quyết định phát hành của Nhà xuất bản.Các vấn đề về liên kết xuất bản, khách hàng liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý xuất bản để được hướng dẫn:
+ Q. Trưởng phòng: Đào Thị Hậu
ĐT: 09123.56889; 0848.935.935; 024.38355958;
Email: qlxb.bando@gmail.com
+ Chuyên viên: Lưu Trà Vinh
ĐT: 024.38355649 (410);  0967400399
Email: luutravinh11794@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin Register