024.38355958
  Đơn vị tiếp nhận và giải quyết các thủ tục xuất bản:
   PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT BẢN
           Điện thoại: 024.38344108 (máy lẻ 410); 024.38355958; 09123.56889
           Email: qlxb.bando@gmail.com; Info@bando.com.vn
 
Đăng ký nhận bản tin Register