Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

3/28/2021 - 4:50 PM
Ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Hội trường lớn Nhà xuất bản.
    Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 147-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Công văn số 182-CV/ĐU ngày 25/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường lớn Nhà xuất bản (kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc, thông qua điểm cầu của Bộ TNMT) đến toàn bộ đảng viên trong Nhà xuất bản và Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.
 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường lớn Nhà xuất bản
    
    
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
    Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.


    Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.
Đăng ký nhận bản tin Register