Hội nghị Pháp luật trong quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp

9/8/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 08/09/2023, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Pháp luật trong quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp.
Tham dự hội nghị gồm có đồng chí Phan Tuấn Hùng - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hoàng Nhất Thống, đồng chí Phan Quang - Chuyên viên Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên Nhà xuất bản gồm có đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Phó Hội trưởng Chi Hội Luật gia Bộ Tài nguyên Và Môi trường; đồng chí Lê Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Hoa Thanh Hương - Kiểm soát viên; đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh văn phòng và toàn thể lãnh đạo Nhà xuất bản.
Ph
át biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tuấn Hùng - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật pháp trong công tác quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp hiện nay. Đồng chí chỉ ra chức năng, nhiệm vụ các ấn phẩm chuyên sâu phù hợp với từng đối tượng khác nhau, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, khuyến khích Chi hội phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đã đóng góp chiến lược phát triển, tăng cường kiểm tra, giảm sát các sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Ông Phan Tuấn Hùng - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội trưởng Chi hội Luật gia
Bộ Tài nguyên và Môi trường ph
át biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản, Phó Hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý về lĩnh vực đo đạc bản đồ, tăng cường kiểm tra, giảm sát các sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Bên cạnh đó cũng cần nắm bắt các quy định liên quan như xuất bản, phát hành,... Với cương vị là Nhà xuất bản duy nhất được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho xuất bản lĩnh vực tài nguyên - môi trường, Nhà xuất bản cần nắm bắt thời cơ đi đầu xuất bản các ấn bản phẩm luật đất đai, luật tài nguyên nước,.. sắp tới. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước để toàn nhân dân có thể hiểu và thực hiện đúng Luật.

Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản, Phó Hội trưởng Chi hội Luật gia
Bộ Tài nguyên và Môi trường ph
át biểu tại hội nghị
Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của Pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp nói chung và đưa ra những chiến lược phát triển thiết thực cho Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam trước sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ hiện nay.
M
ột số hình ảnh tại Hội nghị: 
Đăng ký nhận bản tin Register