Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2/28/2024 - 12:00 AM
Chiều ngày 28/02/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức giới thiệu nội dung hai cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" và "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam".
Tại điểm cầu Nhà xuất bản, tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán; đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh Văn Phòng và toàn thể các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.

Quang cảnh tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư tại điểm cầu Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Tại Hội nghị, TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu nội dung cuốn sách " Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây trẻ Việt Nam". Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thư, điện,.. của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu của Đảng ta về đường lối chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy từng bước trưởng thành và phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam.
Tiếp tục Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc". Cuốn sách bao gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở thuộc 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đúng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, các tổ chức, nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng bộ trực thuộc tiếp tục lan tỏa, thâm sâu nội dung hai cuốn sách này vào mỗi cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam xin lĩnh hội những nhận thức sâu sắc, nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, xây dựng vào công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam.
Đăng ký nhận bản tin Register