Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XIII

12/5/2022 - 12:00 AM
Ngày 5/12, Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII). Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa XIII)

Tại điểm cầu Nhà xuất bản kết nối với điểm cầu Trung ương có sự tham dự và chủ trì của đồng chí Kim Quang Minh - Bí thư Đảng ủy NXB; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ NXB; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ NXB; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc NXB.


Đảng ủy NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam kết nối Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Theo kế hoạch, chương trình Hội nghị diễn ra trong 2, 5 ngày từ ngày 5 - 7/12/2022. Trong đó, sáng ngày 5/12/2022, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề  “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Vào buổi chiều, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. 
Về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Thực hiện Kế hoạch số 866- KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp với lãnh đạo các đơn vị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết và có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Ngo
ài ra, người đứng đầu các cấp, đơn vị chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra...

 

Đăng ký nhận bản tin Register