Đại Hội Chi Bộ Phòng Ban I Lần Thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2022 - 2025

12/22/2022 - 12:00 AM
Chiều ngày 22/12/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đại hội chi bộ phòng ban I lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2025.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; quy chế bầu cử và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã quán triệt, đến từng đảng viên Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, các cấp để đảng viên thấm nhuần các quy định về xử lý kỷ luật đảng; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc các văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...; quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về một số  vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay;...
 
Sign up for the newsletter Register