Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

4/12/2024 - 12:00 AM
Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1894/BTNMT-VP ngày 26/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng diễn ra từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 10/05/2024.
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đăng tải thông tin về các hoạt động hưởng ứng trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản (bando.com.vn; narenca.com.vn).
- Cung cấp thông tin gửi Phòng Thông tin và Tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 
Sign up for the newsletter Register