HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2021 TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

5/31/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 31/05/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường và Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và chuyển đổi số.
Theo báo cáo của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, trong giai đoạn 2011 – 2021, lĩnh vực công nghệ thông tin đã triển khai tổng số 53 nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm 5 nhiệm vụ cấp quốc gia, 31 nhiệm vụ cấp Bộ và 17 nhiệm vụ cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được đưa vào ứng dụng, sử dụng đạt hiệu quả, đóng góp một phần vào thành công của triển khai Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; triển khai các đề án, dự án lớn về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia, chuyên ngành.
Về cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, chỉ số cải cách hành chính của Bộ tăng liên tục 10 bậc - từ bậc thứ 16 lên bậc thứ 6 năm 2021, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tăng 6 bậc – từ bậc thứ 18 lên bậc thứ 12. Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trong phát triển Chính phủ điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đơn giản hóa là 214/266, chiếm 80,1%. Như vậy, mỗi năm doanh nghiệp cắt giảm chi phí khoảng 33,8 triệu giờ công lao động và khoảng 1.010,2 tỷ đồng một năm.
Trong đại dịch Covid-19, hệ thống họp trực tuyến được đưa vào triển khai đã mang lại hiệu quả lớn, đã tổ chức gần 6.630 cuộc họp với sự tham gia của 78.800 điểm và 10.000 giờ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021.
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được trình ban hành 1 Nghị định, 1 thông tư về thu nhận, phổ cập, quản lý, sử dụng dữ liệu; 2 định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin; kiến trúc chính phủ điện tử với phiên bản 1.0 và 2.0; chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường, chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Bộ về xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số và 3 Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.
 
Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường Vũ Thị Hằng đánh giá hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn  2011 – 2021 trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin của Bộ đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành Chiến lược; cung cấp cơ sở khoa học cho việc chuyển sang công nghệ số trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc về tài nguyên và môi trường; góp phần xây dựng được mô hình và khung cấu trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường làm nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng, khai thác hệ thống mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.
Các đại biểu đã được nghe các bài tham luận về “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong giám sát hệ thống Công nghệ Thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Tích hợp, chia sẻ dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường: Kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh”; “Thu nhận, xử lý, trực quan hóa và phân tích dữ liệu quan trắc Tài nguyên và Môi trường”; “ Xu hướng về khoa học dữ liệu và một số đề xuất cho ngành tài nguyên môi trường giai đoạn 2021 – 2030” và “ Điện toán đám mây trong công cuoovj chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức”. Cùng với đó là trao đổi, thảo luận về định hướng hoạt động Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ngành Tài nguyên và Môi trường và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Sign up for the newsletter Register