Giải thưởng Thương hiệu Vàng Việt Nam “NARENCA” của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa

3/30/2022 - 12:00 AM
Ngày 30/03/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam vinh dự được trao giải thưởng Thương hiệu Vàng Việt Nam “NARENCA” của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa.
        Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam là nhà xuất bản chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường duy nhất trong Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động xuất bản, biên tập, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu,... Hoạt động xuất bản chuyên ngành TNMT được chú trọng, Nhà xuất bản đã xuất bản được nhiều đầu sách có giá trị, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với Bộ TNMT, các xuất bản phẩm còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ nhân viên người lao động công tác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, phổ biến kiến thức chuyên ngành đến độc giả cả nước, đã ghi dấu ấn và vị thế của nhà xuất bản trên thị trường xuất bản phẩm. Dấu ấn nhà xuất bản thể hiện qua rất nhiều xuất bản phẩm có giá trị được bạn đọc trong cả nước đón nhận, có nhiều xuất bản phẩm bản đồ còn giữ vị trí độc nhất trong lòng nhiều độc giả, nhiều tác phẩm đã giành giải thưởng sách hay sách đẹp... Với những đóng góp này, ngày 30/03/2022, NXB chúng ta vinh dự tự hào được trao giải thương hiệu vàng Việt Nam “NARENCA” của của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa.

Sign up for the newsletter Register